Organizování protestu má dvě stránky. Právní a organizační. Právní stránky vymezuje zákon a níže jsou popsány. Organizační bývají náročnější.

Právní stránka

 • Není třeba žádného povolení. Protest se pouze oznamuje místě příslušnému městskému (obecnímu) úřadu.
 • Termíny: oznámení musí být nejméně 5 dní předem, ale ne dříve než 6 měsíců předem
 • Oznámení může podat jakákoli fyzická osoba starší 18-ti let, které má české státní občanství, případně nějaká skupina osob (politická strana, sdružení…)
 • Oficiální formulář není dán, byť některá města ho nabízejí na svých webových stránkách. Není ho však nutné použít. Oznámení musí obsahovat:
  • účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení,
  • předpokládanou dobu ukončení,
  • předpokládaný počet účastníků,
  • opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení),
  • jde-li o pouliční průvod, uvádí se výchozí místo, trasa a místo ukončení,
  • jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt svolavatele (u právnické osoby její název, sídlo a také jména, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem),
  • jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele,
  • má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Protest může být také neorganizovaný, respektive spontánní.

Organizační stránka

 • Zvolit účinný způsob protestu vzhledem k daným podmínkám.
 • Najít správný způsob oslovení dané skupiny, aby je namotivovalo věnovat protestu svůj čas, energii a třeba i finanční prostředky.
 • Najít výrazné osobnosti, kteří protestu dodají počáteční impuls a pomohou s propagací
 • Zvolit vhodné komunikační kanály s potenciálními účastníky
 • Definovat rizika a hlídat, aby se protest nezvrhl nevhodným směrem, protože k nastartovaným akcím se rádo připojuje řada „cizopasníků“.